เกี่ยวกับ สทป

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 - 2552
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  อินทรวิชัย
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2556
 
นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน