เกี่ยวกับ สทป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
 
บริการดี รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นองค์กรหลักและดำรงความเป็นผู้นำด้านทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งมั่นพร้อมบริการด้านคุณภาพมาตรฐานสากล
 
พันธกิจ
 
จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้บริการรับนิสิตทุกประเภทแก่คณะต่างๆ จัดทำตารางเรียนตารางสอบ ของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีทุก คณะ ตลอดจนกำกับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญา ตรีของมหาวิทยาลัย
 
นโยบายและวัตถุประสงค์
 

1.เพื่อ ให้การบริการและการบริหารงานในด้านการรับบุคคลเข้าศึกษา งานด้านทะเบียนและประมวลผลเกี่ยวกับการศึกษาของนิสิต และการจัดการเรียนการสอนและการสอบอย่างมีประสิทธิภาพ


2.เพื่อ ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับงานหลักสูตรและการสอน งานทะเบียนและประมวลผล การบริหารทางด้านการศึกษา และข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตทุกประเภททุกโครงการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเชื่อถือได้สูง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารงานและพัฒนางานวิชาการ ของมหาวิทยาลัย


3.เพื่อให้การบริการด้านวัสดุช่วยการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ในอาคารเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย