เกี่ยวกับ สทป

ผู้บริหารและบุคลากร > ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้บริหารสำนักทะเบียนฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล รอดเพ็ชร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100  

  ต่อ (61)8001

  Email : fbusvmr@ku.ac.th

รศ. มณฑล ฐานุตตมวงศ์
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานเลขานุการสำนักทะเบียนฯ

นางภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักดิ์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8062

  Email : rdgtvl@ku.ac.th

นางประภาพรรณ อินท้วม
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8063
  Email : regppi@ku.ac.th

นางจำรัส เพิดขุนทด
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ชำนาญการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8071
  Email : regcrp@ku.ac.th

นางอโนชา ชำนาญกิจ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ชำนาญการ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8066
  Email : regacc@ku.ac.th

นางสาวปิยวดี โรจนจินดา
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8075
  Email : regpdr@ku.ac.th

นางสาวพรปณต ปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8067
  Email : regppp@ku.ac.th

นางสาววันวิสาข์ ผาสุขกาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8076
  Email : regwap@ku.ac.th

นายนพดล บัวเผื่อน
บุคลากร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8072
  Email : regndb@ku.ac.th

นางพิศมัย โหตรภวานนท์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี

  ชำนาญการพิเศษ

  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200 ต่อ 8074

  Email : regpih@ku.ac.th

นางสาวดนิตา ศรีราม
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8078
  Email : sbcsrp@ku.ac.th

นางเอื้อมเดือน ชวาลสันตติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8069
  Email : regudc@ku.ac.th

นางสาวรัฐติกา เสลานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8073
  Email : regrkp@ku.ac.th

นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8065

  Email : regydr@ku.ac.th

นางสาวพยาม กะการดี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8070
  Email : regpkk@ku.ac.th

นางรุ้งลาวัลย์ ไล้เลิศ
พนักงานสถานที่
นางลำพัน อุตโม
พนักงานสถานที่
นายประกอบ กันนุฬา
พนักงานสถานที่
นายบุญรอด อินทร์พุ่ม
พนักงานทั่วไป
นายทัตพงศ์ คล้ายปาน
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา แสงศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นายณรงค์ฤทธิ์ โอวาทสาร
พนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายรับเข้าศึกษา

นางปานจิต บูรณสมภพ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8046
  Email : regpjb@ku.ac.th

นางสาวรัชฎาภรณ์ ขอเจริญ
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8049
  Email : regrpk@ku.ac.th

นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8050
  Email : reganp@ku.ac.th

นางสาวนวียา เลาหะจินดา
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8051
  Email : regnwl@ku.ac.th

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ

นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8035

  Email : regjpn@ku.ac.th

นายสืบ ชัยยะ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8037
  Email : regsuc@ku.ac.th

นางสาวบัวทอง ทองใบ
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8038
  Email : regbtt@ku.ac.th

นางสาวช้องนาง ชาสิงห์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8041
  Email : regcnc@ku.ac.th

นางสาวประภาพร บุญส่งศรี
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8040
  Email : regppb@ku.ac.th

นางสาวชวนขวัญ เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8039
  Email : regcwp@ku.ac.th

นางสาววิรงรอง พัวประเสริฐ
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8042
  Email : regvrpu@ku.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา

นางสาวธนพร มีโพธิ์
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ :0 2118 0100

  ต่อ (61)8029

  Email : regtam@ku.ac.th

นางสาวยุพา รอดพ่วง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8017

  Email : regyrp@ku.ac.th

นางภัทรกันย์ พฤทธิราชวิทยา
นักวิชาการศึกษา
 • ทะเบียนคณะบริหารธุรกิจ

  เบอร์โทรศัพท์ :0 2118 0100

  ต่อ (61)8024

  Email : regjpr@ku.ac.th

นางสาวออมรัชต์ ชูสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8021

  Email : regoorc@ku.ac.th

นายรุ่งโรจน์ บุสสา
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8025

  Email : regrrb@ku.ac.th

นางสาวอลิสสา มหาสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8019

  Email : regasm@ku.ac.th

นางสาวพรรณศมน คำสวน
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8032

  Email : regpmk@ku.ac.th

นางสาววิภา กองเป็ง
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8017

  Email : regwpk@ku.ac.th

นางสลักจิต รัตนวิชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8033

  Email : regslr@ku.ac.th

นางสาววิมล พิมพ์ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8026

  Email : regwmp@ku.ac.th

นางภิญญาดา ทับทิมไทย
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8016

  Email : regwrt@ku.ac.th

นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8022

  Email : regonl@ku.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ (61)8028

  Email : regslp@ku.ac.th

นางสาวดุจฝัน เอี้ยงสุวรรณปัทมะ
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ 8027

  Email : regdfi@ku.ac.th

นางสาวอนามฤณ กันบุญมา
นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100 

  ต่อ (61)8020

  Email : regsjk@ku.ac.th

นางสาววิระนุท แสงทองไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 0100

  ต่อ 8033

  Email : regvnk@ku.ac.th

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

นางนวพร คำชูสังข์
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8054
  Email : regnws@ku.ac.th

นางสาวอัคคสรี จิรชาญชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8056
  Email : regksj@ku.ac.th

นางสาวพรนภา โรจนะวิจิตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2942 8200

  ต่อ 8058
  Email : regppr@ku.ac.th

ฝ่ายการศึกษานานาชาติ

ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ฝ่ายบริการการศึกษา