เกี่ยวกับ สทป

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์สำนักทะเบียนและประมวลผล
สังกัดหน่วยงาน ภายนอก ภายใน โทรสาร
สำนักงานเลขานุการ  02118 0100, 0 2561 4636, 0 2561 4637, 0 2942 8200 ต่อ 618000 หรือ 8000 ต่อ 618000 หรือ 8000              0 2 118 0109            
ฝ่ายรับเข้าศึกษา 0 2118 0112   0 2118 0113
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 0 2118 0114,0 2 118 0116   0 2118 0115
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 0 2 118-0110   0 2118 0101
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 0 2118 0103   0 2118 0104
ฝ่ายบริการการศึกษา 0 2118 0143   0 2118 0143
ฝ่ายวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกาาทั่วไป 0 2118 0130   -
-งานธุรการ 0 2118 0131   0 2118 0131
-งานการเรียนการสอน 0 2118 0132   0 2118 0132
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 0 2118 0136   0 2118 0137
ช่วงเวลาทำการ
เช้า 08.30 - 12.00 น.
บ่าย 13.00 - 16.30 น. และ 13.00 - 15.30 น. (งานการเงิน)