การเข้าศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรง 

1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  สายสามัญ  ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  สายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544

3.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ  ตามที่ คณะ/สาขาวิชา กำหนด

4.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ  และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึง 5  ข้อใดข้อหนึ่ง  หรือหากตรวจพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ  จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้  และหากได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจะถูกถอนสถานภาพการเป็นนิสิตทันที