การเข้าศึกษา

เงื่อนไขการเข้าศึกษา

เงื่อนไขการเข้าศึกษา

เงื่อนไขการเข้าศึกษาในโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                1.  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับตรงจะต้องมารายงานตัวและมอบตัว เพื่อแสดงความจำนงเข้าศึกษาตามวัน เวลา ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในโครงการรับตรง และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

                2.  ผู้ที่มารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการรับตรง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัวให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse)  รวมทั้งดำเนินการตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณากรณียกเลิกการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว

                3.  หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมิต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                4.  การย้ายคณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พุทธศักราช 2548  และโดยความเห็นชอบของอธิการบดีเป็นรายกรณี

                5.  เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการตามประกาศนี้ ตามความเหมาะสมและสมควร ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สิ้นสุด