การเข้าศึกษา

โครงการรับตรง > รับตรง มก. (KU Admission)

รับตรง มก. (KU Admission)

รับตรง มก. (KU Admission)

          ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,854 คน

          ระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับคณะ/สาขาวิชา และเลือกสมัครได้ทุกวิทยาเขต โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ผลคะแนนทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา และผลคะแนนทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ซึ่งผู้สมัครต้องสมัครสอบและสอบวิชาดังกล่าวกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

          คลิกดูรายละเอียด