การเข้าศึกษา

Admissions

Admissions

          ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) เป็นระบบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้

          1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX)

          2. ผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

          3. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

          4. ผลการสอบแบบทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT)

          5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (มหาวิทยาลัย/สถาบัน จะทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา)

จำนวนรับระบบกลาง(Admissions) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวนรับ 9,759 คน                          
รหัส คณะหรือสาขาวิชา O-NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71-82) คุณสมบัติ
พิเศษ
จำนวนรับ คะแนนรวม
ต่ำสุด (%)
ปี 2559
เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%) (ถ้ามี)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
รวม เกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
  คณะเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 120 42.35
  คณะเกษตร สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 41.44
  คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 39.33
  คณะเกษตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 44.58
  คณะเกษตร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 49.69
  คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 43.29
  คณะเกษตร สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ  วิทยาเขตบางเขน 03 = 76 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 37.24
  คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาเขตบางเขน 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 45.74
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 03 = 16 20 - 72 30 - - 30 - - 40 57.53
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 03 = 16 20 - 72 30 - - 30 - - 40 53.08
  คณะประมง 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 140 41.16
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 60 62.69
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 85 59.63
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการผลิต 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 40 59.20
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 60 61.61
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 110 65.63
  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 90 62.65
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 03 = 16 50 - - - - - - - - 25 64.85
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 03 = 50 50 - - - - - - - - 40 77.25
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 03 = 16 30 - 77 20 - - 20 77 = 50 - 30 56.53
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 03 = 16 30 - 78 20 - - 20 78 = 50 - 25 38.74
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 03 = 16 30 - 79 20 - - 20 79 = 60 - 25 71.38
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  03 = 16 30 - 80 20 - - 20 80 = 40 - 25 65.84
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 03 = 16 50 - - - - - - - - 30 66.84
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 03 = 16 50 - - - - - - - - 20 64.17
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 03 = 50 50 - - - - - - - - 25 70.52
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1  03 = 40 50 - - - - - - - -
       
   
     
 
25
59.30
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส  03 = 40 40 - 77 10 - - 10 - -   62.85
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน  03 = 40 40 - 78 10 - - 10 - - -
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น  03 = 40 40 - 79 10 - - 10 - - 63.59
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน  03 = 40 40 - 80 10 - - 10 - - 62.67
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 15 62.65
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 03 = 16 50 - - - - - - - -
15
72.76
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 03 = 16 30 - 77 20 - - 20 - -   64.66
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 03 = 16 30 - 78 20 - - 20 - - 64.59
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 03 = 16 30 - 79 20 - - 20 - - 65.32
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 03 = 16 30 - 80 20 - - 20 - - 64.34
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 03 = 16 30 - 81 20 - - 20 - - -
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 03 = 16 30 - 82 20 - - 20 - - 64.25
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 03 = 50 50 - - - - - - - - 100 69.66
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 03 = 16 50 85=30 - - - - - - - 100 67.74
  คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 130 45.27
  คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 42.63
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 28 47.64
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 47.78
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 49.57
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 50.51
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 47.22
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 40.92
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 46.66
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 55 47.95
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 48.56
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 45 44.96
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 46.12
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 60 48.55
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 45 47.53
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 48.97
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 44.28
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 44.09
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ ภาคพิเศษ 03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 44.93
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)  วิชาเอกชีวสารสนเทศ 03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 40.70
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 42.71
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 35 37.63
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 30 38.41
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 43.65
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 20 -
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมเกษตร
03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 40 35.97
  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)  03  = 31 10 - 71 10 72 30 40 - - 20  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิศวกรรมอุตสาหการ)
03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 95 60.39
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 64.39
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 62.95
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 64.61
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 61.64
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 62.12
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 60.15
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 20 61.76
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 15 56.57
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 58.60
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 55.41
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 60.36
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน  03 = 16 10 - 71 10 72 30 40 - - 10  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา)
03 = 40 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 64.17
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 56.97
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 10 54.30
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 53.46
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 56.41
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 51.59
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ) 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 5 53.84
  สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 03 = 16 15 - 72 15 73 20 35 - - 80 48.51
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 10 - 75 20 71 20 40 - - 25 69.56
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 10 - 75 20 72 20 40 - - 25 59.96
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 - 75 30 - - 30 - - 25 58.80
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 - 75 30 - - 30 - - 25 61.07
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 - 75 30 - - 30 - - 25 55.79
  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 03 = 16 20 - 75 30 - - 30 - - 20 58.65
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 110 62.19
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 70 53.85
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 100 54.29
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 40 56.75
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 220 56.35
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 60 50.93
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 90 50.05
  คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 03 = 16 30 - 71 20 - - 20 - - 70 49.79
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 03 = 16 10 - 74 40 - - 40 74=40 - 30 57.60
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 03 = 16 10 - 74 40 - - 40 74=40 - 20 55.83