ลิงค์ด่วน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน

        - คำร้องขอลงทะเบียนเรียน 
- KU1 : แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน 
- KU3 : แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน 

 

1. คำร้องขอเอกสารการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี 

- ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร
- ใบรับรองฐานะการศึกษา
- ใบอนุมัติปริญญา
- Transcript (อังกฤษ)
- Transcript (เทียบโอนรายวิชา)
- หนังสือนำ (อังกฤษ)
- ใบแทนปริญญาบัตร
- คำอธิบายรายวิชา

 

2. แบบขอทำบัตรประจำตัวนิสิต 


3. คำร้องขอ Transcript สำหรับนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย 


4. คำร้องทั่วไป 


5. ใบขอลาพักการศึกษา 


6. ใบขอลาออก 

 

7. คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา