งานบริการ

บริการนิสิต

บริการนิสิต

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 
การยื่นคำร้องนิสิต
การขอบัตรนิสิตใหม่ (มี 2 แบบ)
การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทะเบียน
ระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน

-  ขอผ่อนผันชำระค่าเทอม

การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
การลงทะเบียนเกินหน่วยกิต                                               
การลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า
การลาพักการศึกษา
การขอเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
-  การลงทะเบียนเรียนรักษาสถานภาพนิสิต
การเปลี่ยนแปลงประเภทการลงทะเบียนเรียน
-  การทำใบแทนบัตรนิสิตเพื่อเข้าสอบ
-  การยื่นคำร้องขอสอบต่อเนื่อง