ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสารคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 สำนักทะเบียนและประมวผล
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
นำเสนอวิสัยทัศน์ 12 กันยายน 2560 9.30 น. ห้องบรรยายชั้น 1 กองกิจการนิสิต
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559