ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ > จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสารคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559