ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตใหม่

นิสิตใหม่

กิจกรรมของคณะและส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 KU77 (สำหรับวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันสมทบ)
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559