ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตปัจจุบัน

นิสิตปัจจุบัน

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing-house มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ปฏิทินการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559