ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตปัจจุบัน > ข่าวนิสิตปัจจุบัน

ข่าวนิสิตปัจจุบัน

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
ปฏิทินการศึกษา 2560
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559