ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตปัจจุบัน > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม
การคำนวณแต้มเพื่อดูสถานภาพนิสิต คะแนนใช้คะแนนแต่ละเทอม หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตอบ
ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม GPA เท่านั้น (ตามข้อบังคับข้อ 13.5.41)
คำถาม
วิชานอกหลักสูตร แต่ไปเรียนแล้วได้ F ขอยกเลิกไม่นำมาคิด GPA ได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ (ตามข้อบังคับข้อ 13.5.1)
คำถาม
เรียนครบแล้วทุกวิชาตามหลักสูตร แต่ไปเรียนเพิ่มอีก 1 วิชา เกิดได้ F จะจบหรือไม่
ตอบ
ถ้ามี F อยู่จะจบการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่วิชาที่ได้ F เป็นเลือกเสรี จะไม่แก้ F ก็ได้แต่ต้องเอารายวิชาอื่นที่หน่วยกิตเท่ากันมาทดแทน (ตามข้อบังคับข้อ 26.2)
คำถาม
ได้ GPA 1.994 จบหรือไม่
ตอบ
ไม่จบ ต้องได้ 1.995 หลังทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ถ้าตั้งแต่ 5 จะปัดขึ้นเป็น 2.00 (แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้)
คำถาม
นิสิตรหัส 48 เรียนครบทุกวิชา แต่กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบตามกำหนด จะขอจบได้หรือไม่
ตอบ
ขอจบได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 22 กันยายน 2548)
คำถาม
เรียนครบ 8 ปีแล้ว แต่ในช่วง 8 ปี ได้ลาพักการศึกษาไป 1 ปี จะหักออกหรือไม่ (เป็นนิสิตหลักสูตร 4 ปี)
ตอบ
ให้นับทุกภาคการศึกษาไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นเมื่อครบ 8 ปีแล้ว ก็พ้นสภาพนิสิต ยกเว้นลงทะเบียน summer และจบเลยก็จบภาคฤดูร้อนได้ (ตามข้อบังคับข้อ 25.4.9)
คำถาม
เรียนมา 4 ปีแล้ว อยากเรียน summer ต่อเพื่อเพิ่มเกรดให้ได้เกียรตินิยม มีสิทธิได้เกียรตินิยมหรือไม่ (นิสิตหลักสูตร 4 ปี)
ตอบ
ไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม แต่เรียน summer ในช่วงปี 1 - 3 มีสิทธิ (ตามข้อบังคับข้อ 27.1.5)
คำถาม
มีบางวิชาเคย Regrade จาก D+ ได้เกรดใหม่เป็น B+ จะมีสิทธิขอเกียรตินิยมหรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ ถ้ามีการ Regrade หรือลง audit และลงเรียนใหม่เป็น credit ไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม (ตามข้อบังคับข้อ 27.1.2 และ 27.1.3)
คำถาม
รับปริญญาไปแล้ว ต่อมาเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยน นามสกุล จะขอ Transcript ในชื่อใหม่ นามสกุลใหม่ ได้หรือไม่
ตอบ
ไม่ได้ จะให้ตามชื่อ – นามสกุล ขณะที่เรียนอยู่ ให้ใช้ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลแนบ เมื่อเอาไปใช้
คำถาม
ใบปริญญาบัตรหายจะขอใหม่ได้หรือไม่
ตอบ
ขอได้ แต่จะได้เป็นใบแทน ไม่มีลายเซ็นจริง