ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

รายชื่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักทะเบียนและประมวลผลแล้ว หากไม่พบรายชื่อของท่าน อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ โดยรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมด จะถูกทยอยนำขึ้นเว็บก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

          นิสิตปริญญาตรี : หากตรวจสอบพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนฯของสำนักทะเบียนและประมวลผล

          นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย : หากตรวจสอบพบ ชื่อ-สกุล ยศ ตำแหน่ง ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อตามรอบวันอนุมัติได้ที่ http://www.grad.ku.ac.th/finish/menu-finish-56.php

 

 

คณะ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

    เกษตร

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    เทคนิคการสัตวแพทย์

ตรวจสอบ

 

 

    บริหารธุรกิจ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    ประมง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    มนุษยศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    โครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน คณะวนศาสตร์

ตรวจสอบ

 

 

    วนศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิทยาศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    ศึกษาศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    เศรษฐศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    สถาปัตยกรรมศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    สังคมศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    สิ่งแวดล้อม

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    อุตสาหกรรมเกษตร

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    สัตวแพทยศาสตร์

 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ

 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิทยาเขตกำแพงแสน

    เกษตร กำแพงแสน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิทยาศาสตร์การกีฬา

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    สัตวแพทยศาสตร์

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ

 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิทยาเขตศรีราชา

    วิทยาการจัดการ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

ตรวจสอบ

 

 

    วิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ตรวจสอบ

 

 

    วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

    ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ตรวจสอบ

 

 

    วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ตรวจสอบ

 

 

    ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

สถาบันสมทบ

    วิทยาลัยการชลประทาน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

    โครงการการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

ตรวจสอบ