ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

รายชื่อผู้สมัครใจเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

       ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมัครใจเข้ารับมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ราย (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ดังนี้
       1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จเร  เลิศสุดวิชัย            คณะวิศวกรรมศาสตร์
       2. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย์                      สำนักงานอธิการบดี
       3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร               คณะบริหารธุรกิจ
       4. รองศาสตราจารย์ศักดา  อินทรวิชัย             คณะเกษตร
       5. นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์                            สำนักทะเบียนและประมวลผล

       ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์ การตอบคำถามของผู้สมัครใจ ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 กองกิจการนิสิต