ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

       ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม

       ในวันเสาร์ที่  30  กันยายน  2560  เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

       ลงทะเบียนได้ที่ https://student.ku.ac.th/glorification/

       ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน– วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 60  ก่อนเวลา 24.00 น.

       พร้อมพิมพ์ใบ Barcode เพื่อนำมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับเหรียญเกียรตินิยม ในวันที่ 30 กันยายน 2560

       หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน