ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสำนักทะเบียนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลาง